تاریخ تفسیر قرآن کریم

نویسنده : حبیب الله جلالیان

متجاوز از چهارده قرن، از تاريخ تنزيل قرآن مجيد مى گذرد. و تفسير اين كتاب مبين و مبارك سابقه اى از صدر اسلام تاكنون دارد. دانشمندان اسلامى همه توان و تخصص و استعداد و دانش خويش را با علاقه وافر و عشق سرشار همه عمر را به پاى تبيين و تفسير اين كتاب عظيم صرف نموده و همه هم خود را در اين راه مقدس و خطير مصروف داشته اند. ارباب ادب و اصحاب بلاغت، از بعد ادبى دقائق و ظرائف كلمات و الفاظ نورانى قرآن را كه به زبان عربى و تبيين ارتباط محكم مفاهيم و انسجام متقن مضامين و تدبر مبين نازل گرديده، مورد بحث و فحص قرار داده و به در كلام الله مجيد پرداخته اند. متكلمان و حكماى اسلام نيز، زبان برهان عدم اختلاف  هم آهنگى زيباى معانى و اثبات گشودند و روش تعقلى و مبانى و قواعد فلسفى رابه خدمت تفسير قرآن كريم در آوردند.

بالا